Påmelding til Friluftsleir 2017Benytt påmeldingsskjemaet for påmelding til leirane.
Informasjon markert med * er obligatorisk.Namn på deltakar*:

Fødselsdato* (ddmmyy):

Adresse:

Postnummer:            Poststad:
          
Namn på kontaktperson som er tilgjengeleg under leiren*:

Telefon til tilgjengeleg kontaktperson*:

Alternativ telefon til tilgjengeleg kontaktperson:

Email*:


Val av leir*:
(Aldersgruppa for leirane er born født 2005 - 2009)

Leir1 (2017-06-26 - 2017-06-30) Pris: 2050kr Ledige plassar: 1

For barnet sin sikkerheit treng eg informasjon om symjeferdigheitane.
Barnet kan symje*:
  Ja  
  Ja, men litt usikker  
  Nei  

Foresette tillet at det blir tatt bilder av barnet på leiren og at desse kan brukast på heimesida.*:   Ja        Nei  

Har barnet assistent, eller behov for assistent, på skulen*?  Ja         Nei  
For meir informasjon les her.


Noko meir eg bør vite om og ta omsyn til på leiren? (Allergi, sjukdom eller anna viktig)


Lesast og godkjennast av foresette/kontaktperson:
1. Eg har lest og forsikrar at informasjonen ovanfor er fullstendig og korrekt,
samt at eg er informert om att særskilde reglar gjeld under leiren.
2. Eg er innforstått med at ufullstendig informasjon som påverkar sikkerheiten på leiren,
eller brudd mot reglane kan innebere at barnet ikkje får fullføre leiren.

Eg har lest og godkjent*: